074 - 255 26 80 24/7 bereikbaar

Privacy statement

Privatescan hecht grote waarde aan de bescherming en zorgvuldige, vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens en persoonlijke gezondheid informatie welke u aan ons verstrekt. Hierbij neemt Privatescan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Middels dit privacy beleid informeert Privatescan u over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan en is er tevens op gericht u te helpen in het begrijpen van welke informatie o.a. op deze website wordt vastgelegd en wat we daar eventueel mee doen. Allemaal om u te helpen verantwoorde keuzes te maken bij uw bezoek aan onze website.

Verantwoordelijkheid persoonsgegevens

Privatescan B.V., kantoor houdende te Adam Smithstraat 39, 7559 SW te Hengelo (ov).

Hoe wordt informatie verzameld?

Privatescan verzameld informatie via haar website(s), privatescan.nl, bodyscan.nl en ccsvi-online.nl door middel van cookies en formulieren waarop bezoekers informatie achterlaten, mondeling, telefonisch en schriftelijk via reguliere post en/of elektronisch. Privatescan verzamelt deze gegevens mede in het kader van de uitvoering van de onderzoek/behandelovereenkomst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt om te verwerken.

Welke informatie verzamelen wij?

Afhankelijk van de door u gebruikte en/of afgenomen dienst kunnen de volgende gegevens worden verzameld:

Persoonsgegevens en gezondheid informatie:

 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens over uw gezondheid(historie), leefstijl, risicofactoren, erfelijkheden, contra-indicatoren, medicijngebruik en allergieën; eventuele overige informatie welke nodig is voor de goede uitvoering van een opdracht of het verstrekken van informatie en/of adviezen.
 • Informatie over uw afspraak;
 • IP-adres (meer informatie onder Cookies)
 • Betalings- en facturatiegegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Medische informatie (schriftelijk- en beeldmateriaal) aangaande eerder ondergane onderzoeken en/of behandelingen. Al dan niet verstrekt door u zelf of door derden zoals artsen en ziekenhuizen namens, met instemming van u;
 • Toestemmingsverklaring(en) behorende bij de uitvoering van onderzoeken en/of behandeling Persoonsgegevens van personen namens wie u aan ons informatie verstrekt. Bijv. partner, college, vrienden en/of kennissen waarvoor en namens wie u een afspraak voor onderzoek en/of door Privatescan laat inplannen.

Gegevens verzameld via zogenaamde cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

We gebruiken cookies op onze website om een optimale gebruikservaring te realiseren. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. Hieronder kun je de cookieinstellingen wijzigen en meer informatie over het gebruik van deze cookies vinden.

kun je de de cookies aan en uit zetten en meer informatie over het gebruik van de cookies vinden.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het kunnen verstrekken van informatie en/of adviezen;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het (bemiddelen voor) uitvoeren van een onderzoek en/of behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het kunnen uitvoeren van door u gevraagde diensten;
 • Bij archivering: voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen welke voor de uitvoering van uw opdracht, via de bemiddeling van Privatescan worden ingezet. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan overige derde partijen zonder dat u daar zelf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven aan Privatescan. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Voor medewerkers van Privatescan welke bij de uitvoering van de door u gevraagde diensten betrokken zijn, geld dat zij uitsluitend toegang tot persoonsgegevens hebben, afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;

Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar: info@privatescan.nl. Privatescan zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens kunt u vinden op de website van hen.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@privatescan.nl

Blijf per e-mail op de hoogte van alle aanbiedingen en actualiteiten.